1. קרי אונליין (להלן "האתר) הוא אתר אינטרנט ומועדון לקוחות מופעל על ידי Cann Binge LLC. (להלן "החברה") ועובדי החברה ברחוב נורדאו 17 ב' בהרצליה.
1.2. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד, שימוש זה כולל גם פנייה בלשון נקבה ורבים.
1.3. האתר מספק שירות קניות מקוון (On-Line) 
1.4 תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמשת באתר. הלקוח מתבקש לקרוא את הפרטים במלואם, שכן הם חלים על כלל משתמשי האתר ומבצעי פעולה באתר (להלן "הלקוח"). שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים ו/או יופיעו באתר בעת שימושך. ככל שאינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות הרשמה לאתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.
1.5 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
1.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים בתקנון מעת לעת ללא צורך במסירת הודעה מראש. כמו כן, החברה רשאית להוסיף, לשנות או לגרוע מתנאים אלו מעת לעת. נוסח תנאי השימוש העדכני יופיעו כאן בתקנון ובכפוף לכל דין הנוסח האחרון הינו הנוסח המחייב.
1.7 בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע השלם והמדוייק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב והחברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין זה.
1.8 מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוח, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי הלקוח באתר.
1.9 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבית המשפט במחוז מרכז בלבד. במקרה של סתירה בין הוראות הדין הקוגנטיות החלות להוראות תקנון זה תגברנה הוראות הדין החל.
1.10 בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה (באמצעות פרטי הקשר המפורטים בתקנון זה להלן). החברה תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.
1.11 מובהר כי יתכן שוני בשימוש בין מחשב נייח ו/או נייד, לבין שימוש מטלפון נייד או טאבלט.
1.12 החברה אינה אחראית לתכנים פרסומיים המופיעים באתר ו/או בקישורים הקיימים באתר החברה אשר מובילים לאתרים אחרים.
1.13 בכל מקרה בו משתמש באתר/הלקוח ימצא ליקוי או כל שגיאה אחרת, יפנה ראשית לחברה, וזו תפעל לצורך תיקונה אם תמצא לנכון וזאת בטרם ינקוט בצעדים משפטיים כלשהם.
1.14 הוראות תקנון זה רלוונטיות גם עבור לקוחות פרונטליים שמבצעים רכישה.

אופן השימוש באתר

2. כל משתמש מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:
2.1 לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לחברה ובין אם לצד ג'. 
2.2 לא להעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי. 
2.3 החברה תהא רשאית לסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד. 
2.4 לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת. 
2.5 המשתמש רשאי לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, לשימושו האישי בלבד, לרבות מכירה חוזרת ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים ו/או ביצוע רכישות שאחת או יותר ממטרותיה הנה מרמה ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים. 
2.6 החברה רשאית למנוע ממשתמש את האפשרות לבצע רכישה באתר באופן זמני או לצמיתות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה או נימוק מראש.
2.7 משתמש אשר אינו לקוח החברה, אינו רשאי לבוא בטענה ו/או תביעה כלפי החברה.
2.8 הספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי התנאים הנ"ל
2.9 תנאי שימוש אלו בלבד, הם שיחייבו את החברה כלפי המשתמשים באתר. במקרה כזה לא תהא ללקוח או מי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה.
2.10 המשתמש באתר מצהיר כי הנו מקבל את כל האמור בתקנון זה, על סעיפיו השונים ומסכים לנהוג על פיהם.
2.11 תנאי השימוש באתר שלהלן, מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת המוצרים.
אחראי תקלות באתר: נדב.
אם מתגלה למשתמש תקלה באתר, ניתן לפנות במייל והתקלה תטופל בהקדם אם החברה תראה בכך צורך.

המוצרים המוצעים למכירה

3. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי החברה תעשה את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.
3.1 המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני האתר. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
3.2 כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח במידה ויש צורך בכך.
3.3 החברה משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת (להלן: "המחירים"). עם זאת, המחירים מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת איסוף המוצר לעגלת הקניה לבין עת השלמת הליך הזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים בזמן אמת באתר. החברה לא תישא באחריות כלשהי הקשורה בפערי המחירים.
3.4 החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך הזמנה.

מדיניות מבצעים

4. החברה רשאית להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או קוד קופון או כל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת.
4.1 לא יינתנו כפל קופונים. הלקוח יבחר במעמד הרכישה את הקופון איתו הוא מעוניין לבצע את הרכישה וזאת לפי שיקול דעתו.
 4.2 החברה רשאית להגביל את כמות השימוש לקוד קופון וזאת לפי שיקול דעתה בלבד.
 4.3 במידה ויש קוד קופון פעיל, החברה תהא רשאית לבטל אותו בכל זמן שתראה לנכון וזאת מבלי לתת התראה מראש. 
 4.4 מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה או תוך שימוש בקופון, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/הטבה, לא יינתן החזר על קופונים.

הרשמה לאתר ודיוור

5. לבחירת הלקוח אם לבצע הזמנה באתר לאחר הרשמה לאתר או ללא הרשמה לאתר. 
5.1 בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. 
5.2 לקוח אשר מעוניין להפסיק לקבל פרסומים מהחברה, יכול לעשות זאת ללא קושי ולהסיר את עצמו מרשימת התפוצה באמצעות לחיצה על כפתור "הסרה מרשימת התפוצה" בגוף הפרסום. במידה והלקוח לא עשה כן, לא תהא לו כל טענה או תביעה כנגד החברה בגין קבלת פרסומים.  
5.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות עגלת הקניות שטרם הושלמה לגביה ההזמנה, באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת שהוזנה על ידי הלקוח. 
5.4 שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא"ל ו/או SMS כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשי למשל שליחת הודעת אימות, תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד' אינה מהווה "מסר פרסומי". המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות אלו על ידי האתר.
 

ביצוע הזמנה באתר

6. בטרם רכישה באתר הנך נדרש למלא טופס עם פרטי הלקוח ואמצעי התשלום. מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי לביצוע הרכישה באתר. לשם היעילות של כולנו, יש למלא את כל הפרטים באופן נכון ולעשות בדיקה חוזרת. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח בלבד. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, כמו כן לא תשא בכל הוצאה הקשורה לכך.
6.1 מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
6.2 הזנת הפרטים של הלקוח מעידה על הסכמתו ובכך הוא מצהיר כי מסירת פרטיו האישיים בעמוד ההזמנה נעשו על ידיו ולפי רצונו.
6.3 הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל המזמין הודעה ו/או שיחת טלפון משירות הלקוחות וחשבונו לא יחויב בגין העסקה. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין בלבד, האתר לא אחראי על פרטים שגויים שהוזנו.
6.4 לאחר ביצוע ההזמנה, יקבל הלקוח אישור במייל עבור הזמנתו. אישור זה אינו מחייב את החברה או מי מטעמה לספק את ההזמנה.
6.5 רק לאחר שיתקבל חיוב מחברת האשראי והחברה תבצע בדיקה של פרטי הכרטיס, תיחשב הזמנה כברת ביצוע ויחל תהליך אספקת המוצרים, זאת בתנאי שנקלטו כל פרטי הלקוח במערכת והמוצרים שהזמין קיימים במלאי.
6.6 ייתכן כי הלקוח ייתבקש לאמת את זהותו דרך הודעת SMS או אימייל, לשם השלמת הרכישה באתר.
6.7 במקרה בו המוצר שהלקוח הזמין אזל מהמלאי, תשלח ללקוח הודעת אימייל או "וואטסאפ", במקביל ליצירת קשר טלפוני.
6.8 החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע ללקוח חלופה אלטרנטיבית בעל אופי ומחיר דומים ככל והמוצר שהוזמן אזל מהמלאי, במידה וקיימת חלופה כזו. אם הלקוח יקבל את הצעת החברה ו/או מי מטעמה ויהיה מעוניין לרכוש את המוצר החלופי - יעודכנו פרטי ההזמנה. אם הלקוח סירב להצעה, ההזמנה תמחק ולא יבוצע חיוב בכרטיס האשראי או שיבוצע זיכוי חלקי או מלא בהתאמה. הזיכוי יבוצע באותו אופן שבו בוצע התשלום.

הפסקת שימוש

7. החברה תהא רשאית לסרב להעניק שירות וכמו כן לחסום למשתמש גישה לאתר ולשירותים או לחלק מהם ובנוסף להפסיק את חברותו של המשתמש או את הרשאתו להשתמש באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא כל התראה מוקדמת. כל זאת במקרה ויחרוג המשתמש בתנאי מתנאי התקנון או ינהג בצורה בלתי הולמת ו/או אלימה. היה והמשתמש יפר את תנאי שימוש אלה, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לחשוף את פרטי המשתמש הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי/משטרתי אף אם לא יינתן צו המורה על כך.

אמצעי התשלום

8. ביצוע רכישה באתר, רשאי לערוך כל משתמש אשר מלאו לו 18 שנים, שברשותו דואר אלקטרוני וכרטיס אשראי פעיל או חשבון פייפאל.
8.1 התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי תקף או חשבון פייפאל, הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי או הסליקה הפועלות בישראל כדין. כמו כן, ניתן לבצע העברה בנקאית לחשבון בנק המתנהל על ידי Cann Binge LCC. לשם כך יש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות בטלפון, בווטסאפ, בצ'אט באתר, בפייסבוק אינסטגרם או כל דרך התקשרות אחרת.
8.2 התשלום באתר הינו תשלום מאובטח לכן פרטי האשראי אינם נשמרים במערכת ואינם עוברים לצד שלישי.

אספקה

9. אספקת המוצרים תעשה עד 3 ימי עסקים ממועד אישור חברת האשראי לעסקה. האספקה הינה בימים א' - ה' ללא ימי שישי שבת ערבי חג ומועדים. בנוסף, יום ההזמנה לא ייחשב לצורך מניין ימי העסקים לאספקה, אם ההזמנה בוצעה לאחר השעה 12:00. יחד עם זאת, יש לציין שבערים גדולות האספקה היא ברוב המקרים היא מהיום למחר. החברה עושה את מירב מאמציה כדי להקדים את מועד האספקה לכל לקוח. האספקה תתבצע בהתאם לזמני ואזורי חלוקה של חברת השליחויות ובכפוף אליה.
9.1 אספקת המוצרים יבוצעו באמצעות חברת שליחויות חיצונית אשר החברה בחרה את שירותיה. החברה תהא רשאית להחליף חברת שליחויות על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי צורך בהודעה מוקדמת לקהל לקוחותיה.
9.2 הזמנה באתר תאפשר למשתמש את האופציה לבחור בין משלוח חינם לנקודת איסוף או לוקר (משלוח E-POST), או באמצעות שליח עד הבית בתוספת של 19 ש"ח בלבד. 
9.3 להזמנות בסכום העולה על 299 ש"ח יהיה רשאי המשתמש לקבל משלוח עם שליח עד הבית בחינם.
9.4 החברה לא תהא אחראית לעיכובים בקבלת המשלוח שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות עיכוב עקב קושי ליצור קשר עם הלקוח או קושי בתיאום הגעה. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות החברה לאספקת המוצר ולא יהווה עילה לתביעה.
9.5 לחברה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרות לספק את המוצר לאזור מסוים, גם אם הכתובת הינה בתחום אזורי המשלוח. זאת כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית, טכנית או כנשקפת סכנה לשליח או כל סיבה אחרת, לפי שיקול דעת החברה. ללקוח ו/או מי מטעמו לא תהיה טענה ו/או תביעה בעניין. במקרה זה, הלקוח יוכל לבחור כתובת אחרת בה יהיה מעוניין לקבל את המשלוח. במידה ולא יהיה מעוניין לקבל את המשלוח בכתובת אחרת, תבוטל העסקה והחברה תבצע זיכוי כספי בהתאם.
9.6 ימי השבתה, שישי-שבת, ימי חג, חול המועד וימי זכרון - לא ייחשבו לימי עסקים.
 

מדיניות ביטול הזמנה 

10. מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 (להלן: "החוק").
10.1 הודעה על ביטול הזמנה תימסר לחברה על ידי הלקוח בטלפון/בדוא"ל או בפנייה מתוך האתר - ותיכנס לתוקפה מרגע אישור קבלת ההודעה על ידי החברה.
10.2 ביטול הזמנה לפני העברתה לחברת השליחיות - באם בוצעה הזמנה והלקוח מעוניין בביטולה וזאת טרם הועברה לחברת השליחויות, החברה תבטל את ההזמנה ותבצע זיכוי כספי בקיזוז 5% מסכום העסקה וזאת עבור דמי הטיפול בעסקה.
10.3 בעת ביטול הזמנה לאחר איסוף החבילה על ידי חברת השליחויות ובטרם הגיעה ללקוח, יתבצע זיכוי כספי בקיזוז 25 ש"ח עלות המשלוח.
10.4 בעת ביטול הזמנה לאחר קבלת החבילה מידי חברת השליחויות, יתבצע זיכוי כספי בקיזוז 25 ש"ח עלות המשלוח וזאת רק לאחר החזרת המוצר ארוז ללא שימוש באריזתו המקורית והמלאה. 
10.5 לקוח אשר מעוניין להשתמש בשירות השליחים שלנו לצורך החזרת המוצר יאלץ לשלם 25 ש"ח נוספים עבור החזרת המוצר - סך הכל 50 ש"ח עבור עלות השליחויות מול חברת המשלוחים, 25 ש"ח עבור כל צד.
10.6 מובהר כי עבור ביטול העסקה, יש להציג חשבונית עסקה ומספר הזמנה.

קניין רוחני 

11. על כלל התוכן והמידע וכן סימני המסחר המפורסמים בו, הינו רכושה הבלעדי של Cann Binge LCC. כל זכויות הבעלות באתר ובשירותים, לרבות זכות הקניין הרוחני, הנן רכושם הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים ויישארו בבעלותם המלאה בכל עת. 
11.1 חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.